Nørhede VVS & EL BEREGNING Nørhede VVS & EL BEREGNING

kontrakt

Leveringsbetingelser

Generelle leveringsbetingelser for kalkulationsarbejde udført af Medlemmer af VVS-Beregnernes Brancheforening

Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget udtrykkeligt ved skriftlig aftale mellem parterne.

1. Formål og grundlag for nettokalkulation

1.1 Nærværende generelle leveringsbetingelser gælder alle former for opmålinger og tilbuds-udregninger (nettokalkulation), samt forprojektering/projektforslag udført af VVS-beregneren for Rekvirenten.

1.2 Formålet med VVS-beregnerens nettokalkulation er at tilvejebringe et grundlag for Rekvirenten til selv at udarbejde og afgive entreprisetilbud. Det forudsættes, at Rekvirenten selv gennemgår og vurderer VVS-beregnerens nettokalkulation forinden udarbejdelse og afgivelse af licitationstilbud herunder for at sikre, at nettokalkulationens indregnede løn- og materialespecifikationer svarer til Rekvirentens ønsker og krav. Nettokalkulationen kan ikke påregnes at være umiddelbart anvendelig ved Rekvirentens indkøb, akkordering m.v.
VVS-beregnerens opmåling og prisberegning er baseret på gældende priskuranter, priskataloger fra grossister, leverandører og lign. materiale samt baseret på opmålings-principperne i anvendte kalkulationssystem.

1.3 Såfremt Rekvirenten på forhånd har anvist VVS-beregneren, hvilke leverandører der ønskes anvendt, vil nettokalkulationen så vidt der er muligt indeholde oplysninger om benyttede priser, opgivet af de pågældende leverandører.
Såfremt Rekvirenten ikke på forhånd giver oplysninger om leverandører, kan VVS-beregneren frit rette henvendelse til leverandører, hvis oplysninger om priser herefter skal accepteres af Rekvirenten.

1.4 Er det foreliggende udbudsgrundlag ikke tilstrækkeligt detaljeret, tillægges der skønnede beløber til overslagsmæssig dækning af materiale- og lønforbrug i relation til udbudsmaterialets karakter og byggeopgavens art. Såfremt Rekvienten ikke har oplyst VVS-beregneren om egne skønsmæssige materiale- og løntillæg, vil VVS-beregnerens skønnede materialeog løntillæg være at acceptere for Rekvienten.

2. Betalingsbetingelser.

2.1 Såfremt anden skriftlig aftale ikke er indgået, honoreres VVS-beregneren for sin løsning af opgaven efter %-honorar, eller efter medgået tid, og den til enhver tid gældende sats.

2.2 Uden anden skriftlig aftale, er VVS-beregnerens betalingsbetingelse som anført på faktura.

2.3 Såfremt betaling ikke finder sted i overensstemmelse hermed, forrentes det skyldige beløb fra forfaldsdagen pr. påbegyndt måned, ligesom VVS-beregneren er berettiget til, ved udsendelse af enhver rykkerskrivelse, at påligne rykkergebyr.

3. Rekvirentens ansvar og Rekvirentens anvendelse af nettokalkulationen, samt projektforslag som grundlag for nettokalkulation.
3.1 Rekvirenten har det overordnede ansvar for, at det til VVS-beregneren udleverede udbudsgrundlag er komplet og korrekt. Rekvirenten er endvidere forpligtet til at gennemgå og vurdere de modtagne nettokalkulationer forinden disse indgår i udarbejdelsen af egentligt entreprisetilbud.
Rekvirenten er endvidere forpligtet til at gennemgå og vurdere de modtagne projektforslag som danner grundlag for nettokalkulationer forinden disse indgår i udarbejdelsen af egentligt entreprisetilbud.

3.2 Nettokalkulationerne må kun anvendes af den eller dem, for hvem VVS-beregneren har foretaget beregningerne, hvilket indebærer, at nettokalkulationerne ikke må overlades til eller i øvrigt anvendes af 3. mand.

4. Beregnerens ansvar.

4.1 VVS-beregneren er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte være en følge af fejl og unøjagtigheder i nettokalkulationerne, med mindre Rekvirenten godtgør, at VVS-beregneren har handlet uagtsomt, og Rekvirenten ikke har eller burde have opdaget dette ved sin kontrolgennemgang, jf. ovenfor.
I øvrigt gælder for vurdering af VVS-beregnerens ansvar, dansk rets almindelige regler med nedenstående begrænsninger og præciseringer.

4.2 I tilfælde hvor VVS-beregneren måtte være erstatningsansvarlig, hæfter firmaet dog ikke for tab, der kan henføres til situationer, hvor Rekvirenten går glip af en entreprise fordi Rekvirenten har afgivet et for højt tilbud, eller fordi VVSberegneren har beregnet et for højt tilbud.
I tilfælde af, at VVS-beregneren har handlet uagtsomt, og ansvaret ikke bortfalder af andre årsager, hæfter VVS-beregneren herefter udelukkende for at Rekvirenten lider tab på en bestemt entreprise, hvor nettokalkulationen grundet VVSberegnerens fejl afviger i nedadgående retning i henseende til mængder, priser e. lign.

4.3 Ved opgørelse af et eventuelt tab, i overensstemmelse med det, der fremgår af punkt 4.2 ovenfor, skal der i tabsopgørelsen ske fradrag for følgende:
– mindre fejl i opmålinger eller optællinger, der kan henføres til den usikkerhed, der normalt forekommer i enhver nettokalkulation.
– fejl i VVS-beregnerens nettokalkulationer vedr. skøn over priser der ikke er fastlagt i overenskomst, priskatalog o. lign.
– merudgifter som en Rekvirent måtte blive påført efter overtagelse af entreprisen, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

4.4 VVS-beregnerens erstatningsansvar kan aldrig overstige værdien af forskellen imellem Rekvirentens tilbud og det tilbud, der var umiddelbart højere end Rekvirentens tilbud.

4.5 Såfremt Rekvirenten i strid med det anførte i leveringsbetingelsernes pkt. 3.2 har udleveret VVS-beregnerens nettokalkulation til tredjemand, og tredjemand efterfølgende gør krav gældende overfor VVS-beregneren – herunder efter regler om erstatning udenfor kontrakt – er Rekvirenten pligtig at holde VVS-beregneren skadesløs for sådanne krav.

5. Reklamation

5.1 Såfremt Rekvirenten konstaterer fejl eller uoverensstemmelser i VVS-beregnerens nettokalkulation, skal Rekvirenten omgående tilstille VVS-beregneren en skriftlig redegørelse for det registrerede forhold.

5.2 Rekvirentens skriftlige reklamation skal være VVS-beregneren i hænde senest inden 20 arbejdsdage efter licitationens afholdelse eller dateringen for andre skriftlige tilbud ( underhåndsbud m.v.). I modsat fald er Rekvirentens krav at anse for bortfaldet.
AB92, §3 stk. 5 er generelt gældende for vedståelsesfristen, og kan kun fraviges ved skriftlig af tale herom mellem Rekvirenten og VVS-beregneren.

6. VVS-beregnerens erstatningsansvar ved forsinkelse.

6.1 VVS-beregneren er ikke ansvarlig for tab hos Rekvirenten, der er en følge af overskridelse af tidsfrister for nettokalkulationen, med mindre Rekvirenten beviser, at forsinkelsen skyldes at VVS-beregneren har handlet uagtsomt.

6.2 I tilfælde af force majeure, herunder naturkatastrofer, krig, hærværk, brand, edb-nedbrud, arbejdskonflikter e. lign. situationer, der er uden for VVS-beregnerens kontrol, fritages VVS-beregneren for sin leveringsforpligtigelse, såfremt VVS-bergneren uden ugrundede ophold meddeler Rekvirenten sit ønske herom.

6.3 Det der fremgår af pkt. 6.2 gælder tilsvarende i tilfælde af sygdom blandt ansatte hos VVS-beregneren.

7. Værneting.

Enhver uoverensstemmelse imellem parterne vedr. nettokalkulationer og projektforslag der danner grundlag for udarbejdelseaf nettokalkulationer, afgøres iht. alm. dansk rets praksis.
Inkassosager, hvorved forstås inddrivelse af fakturakrav, hvor der ikke – eller ikke rettidigt – er fremsat reklamation over forVVS-beregneren, kan dog på begæring af VVS-beregneren indbringes for og afgøres, af de ordinære domstole.
Medlem af VVS-beregnernes Brancheforening

Du kan se vore seneste projekter knap_HER

Element

Become a Member


Continue